قانون كار جمهوري اسلامي ايران از مهمترين دستآوردهاي انقلاب اسلامي ايران است، كه برهمگان به ويژه بركارگران وزحمتكشان ايران واجب است كه همانند دوران دفاع مقدس كه ازسرزمين اسلامي خويش دفاع نمودند ودست بيگانگان را ازاين مرزوبوم كوتاه نمودند، ازقانون كارجمهوري اسلامي ايران كه ثمره خون كارگران وزحمتكشان است ، حفاظت نموده ونگذارند فرزندان فرصت طلبي كه بجاي مبارزه با امپرياليسم ووابستگان آن به بهانه تحصيل درخارج ازكشورازمبارزه خودداري نموده بودند ، تمامي زحمات كارگران وزحمتكشان را با تغييرات درقانون كاربي ثمرنمايند.

كارگران وديگرزحمتكشان ايران كه ساليان متمادي توسط عده اي استثمارگرمورد بهره كشي قرارمي گرفتند با اوجگيري انقلاب اسلامي تحقق خواسته هاي بحق وشايسته خودرا درپيروزي اين انقلاب شكوهمند مشاهده نمود ه ودربه ثمررسيدن آن ازخون خودوديگرافراد خانواده خويش فروگزار ننموده تا شاهد پيروزي انقلاب اسلامي گرديدند وپس از به ثمررسيدن نهال تازه انقلاب دشمنان كارگران وزحمتكشان ايران كه ازاين پيروزي هراسناك شده بودند بعناوين مختلف درصد تضعيف آن برآمدند ، اما وقتي مشاهده نمودند كه مردم انقلابي ايران ازدست آوردهاي انقلاب با نثارجان خودوفرزندان خويش پاسداري مي نمايند وازاين طرق نميتوانند گزندي به انقلاب اسلامي ايران وارد نمايند، دست به دامن امپرياليسم جهاني به سرگردگي امپريالسم آمريكا زدند، امپريالسم آمريكا كه قادر به روياروئي مستقيم با انقلاب اسلامي ايران نبود ازطريق يكي از كشورهاي وابسته خود جنگ ناعادلانه اي را كه مدت آن به ۸سال كشيد به ميهن اسلامي ايران تحميل نمود. استثمارگران كارگران وزحمتكشان ايران كه براثر انقلاب اسلامي ايران به شدت آسيب ديده بودند ضمن پشتيباني از كشورهاي متجاوز به جمهوري اسلامي ايران ، بعناوين گوناگون به تضعيف رزمندگان كارگروديگرزحمتكشان مي پرداختند ، اما كارگران وديگرزحمتكشان ايران بجهت اينكه سالهاي متمادي جهت بثمررسيدن اين انقلاب ، تلاش وكوشش نموده بودندودراه به ثمررسيدن آن هزينه هاي گرانبهائي پرداخته بودند تحت هيچ شرايطي عقب نشيني ننموده وبا حضورانبوه وگسترده خود درجبهه هاي جنگ حق عليه باطل ازميهن اسلامي خويش پاسداري نمودند واجازه ندادند كه گزندي ازناحيه امپرياليستها به ميهن اسلامي ايران وارد گردد. استثمارگران داخلي كه دراين جنگ ناعادلانه موقعيت خودرا درخطر مي ديدند نه تنها كمكي درجهت تقويت رزمندگان كارگرونيزديگرزحمتكشان ننمودند، بلكه خود وفرزندان خويش ازكشورخارج گرديدند تا گزندي به آنان وارد نشود وفرزندانشان بتوانند درخارج ازكشور به ادامه تحصيلات بپردازند.اين استثمارگران مترصد اين بودند كه با پايان اين جنگ تحميلي مجددا” به جمهوري اسلامي برگشته وبا حربه سرمايه خود مجددا” به استثمار كارگراني بپردازند كه با نثارخون خويش ازميهن اسلامي ايران دفاع نموده واجازه ندادند كه اين كشوربارديگر تحت سلطه امپريالسم جهاني بسركردگي امپرياليسم آمريكا قرارگيرد. فرزندان كارگران وزحمتكشان كه درشرايط جنگ تحميلي بجاي ادامه تحصيل لاجرم به دفاع ازميهن اسلامي خويش بوده وازهرگونه فراگيري علم ودانش محروم بودند، موقعيت را براي فرزندان فرصت طلبان فراهم نمود كه پس از اتمام جنگ تحميلي به جمهوري اسلامي ايران بازگشته وپستهاي حساس مديريتي را بچنگ آورند. مجلس شوراي اسلامي ايران بپاس قدرداني ازفداكاريهاي بي دريغ كارگران دردفاع ۸ساله ازميهن اسلامي ايران ،  قانون كارجمهوري اسلامي ايران  رابه تصويب رسانيد. اين كمترين هديه اي بود  كه ميتوانست به كارگران وزحمتكشان ايران كه سالها با ازخودگذشتگي با امپريالستهاي جهاني بسركردگي امپرياليسم آمريكا مبارزه نموده ، تقديم شود. قانون كار جمهوري اسلامي ايران از مهمترين دستآوردهاي انقلاب اسلامي ايران است، كه برهمگان به ويژه بركارگران وزحمتكشان ايران واجب است كه همانند دوران دفاع مقدس كه ازسرزمين اسلامي خويش دفاع نمودند ودست بيگانگان را ازاين مرزوبوم كوتاه نمودند، ازقانون كارجمهوري اسلامي ايران كه ثمره خون كارگران وزحمتكشان است ، حفاظت نموده ونگذارند فرزندان فرصت طلبي كه بجاي مبارزه با امپرياليسم ووابستگان آن به بهانه تحصيل درخارج ازكشورازمبارزه خودداري نموده بودند ، تمامي زحمات كارگران وزحمتكشان را با تغييرات درقانون كاربي ثمرنمايند. استثمارگران كارگران وزحمتكشان قبل ازانقلاب ونيزفزندان فرصت طلبشان كه درزمان دفاع مقدس بجاي دفاع ازميهن اسلامي ايران بخارج ازكشورفراركرده وامكان ادامه تحصيل براي آنان فراهم بوده است ، واكنون به جهت برخورداري ازاين امتيازات به موقعيتهاي حساس شغلي دست پيدا كرده اند، سعي مي نمايند ، دست آوردهاي انقلاب را يكي پس ازديگري به نيستي بكشانند، ازمهمترين دست آوردهاي اين انقلاب قانون كارجمهوري اسلامي ايران است ، كه بحق مانع ازاستثمار كارگران توسط استثمارگران مي شودكه اين موضوع سالها است كه موجب آزرده خاطر متمولان گرديده وبارها درصدد تضعيف آن گرديده اند ولي هرباربا مقاوت واعتراض شديد نيروهاي كارمواجه شده وناگزير به عقب نشيني گرديدند. اما اينك بارديگر شرايط را براي تغييرات دراين قانون مهيا ديده ودرانديشه تغييرات آن مي باشند. نمايندگان كارگران كه همواره درهوشياري كامل بوده وبنحوي ازانحاء ازاين توطئه ها طبقه كارگر جمهوري اسلامي ايران را آگاه نموده اند، اميد است كه با تلاش نمايندگان كارگران وحاميان آنان همانند گذشته اين نيرنگ ضد كارگري نيز بي اثرگردد وقانون كارجمهوري اسلامي ايران كه ثمره خون شهداي والامقام كارگران زحمتكشان است ازگزند اين استثمارگران نوين كارگران درامان بماند.

منبع : سايت اقتصادي ايران

http://eghtesadiiran.com